درباره اداره کل

نمونه وظائف و مسئولیت ها:

-تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي تعالي و توسعه سازماني اعم از رتبه بندي ، سنجش عملكرد  مهندسي ساختار ، ارزيابي و ارتقاء واحدها، طبقه بندي مشاغل و بهبود روشها.

- بررسي وتهيه طرح هاي پيشنهادي اصلاح طرح هاي تشكيلاتي ، ماموريت وساختار ، شرح وظايف ، جداول نيروي انساني واحدها با همكاري واحدهاي ذيربط وپيگيري تصويب آنها.

- نظارت بر تهيه و تدوين وارائه طرح هاي بهبود فعاليت ها وتوسعه سيستم ها و روش ها وفرايندهاي انجام كار با هدف افزايش بهره وري وكارايي جهت نيل به اهداف عاليه دانشگاه ونظارت برحسن اجراي آنها.

- نظارت برانجام ارزشيابي و رتبه بندي واحدهاي دانشگاهي وارائه گزارش.

- بررسي ، تائيد ونظارت بر تحقق اهداف تعالي سازماني .

- نظارت بر طراحي الگوهاي سازماني و تشكيلات تفضيلي واحدها ، تنظيم شرح وظايف و  فعاليتها باتوجه به سازمان كار ابلاغي .

-انجام مطالعات آينده شناسي جهت برنامه ريزي و تدوين راهبردها.