2019 Feb 18 Mon | دوشنبه, 29 بهمن 1397

University

معرفی همکاران دفتر

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس

1

دکتر سید ابراهیم حسینی

مدیرکل دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی

47352514

2

علیرضا اسمعیلی گیویمسئول دفتر مدیرکل47352514

3

کیومرث علی پورمدیر آموزش های تخصصی و کاربری آزاد47352530

4

مینا زمیادرئیس اداره برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی47352526
5

رقیه ثابت

کارشناس برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی47352528

6

محمد نعمت اللهیرئیس اداره آموزش های درون سازمانی47352534

7

شهرام جاهدیکارشناس اداره آموزش های درون سازمانی47352536

8

معصومه عسگریکارشناس مسئول اداره آموزش های برون سازمانی47352527

 

فاکس

 

44869421