چشم اندازها و اهداف اداره کل

-          ایجاد ساختار سازمانی انعطاف‌پذیر، ارگانیک و چابک

-          افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی

-          بهبود استانداردهای شغلی و فضای کاری

-          تربیت مدیران راهبردی

-          تعالی منابع انسانی و سازمانی دانشگاه

-          ارزیابی و بهبود مستمر دانشگاه به منظور ارتقاء جایگاه و اعتبار علمی

-          تطبیق شغل و شاغل و افزايش ساعات مفيد كاري

-          جانشین‌پروری و تحقق شایسته‌سالاری

-          ارزیابی و رتبه بندی و قرار دادن دانشگاه در ردیف دانشگاه‌های برتر و رقابتی

-          ایجاد همگرایی بين بخش‌هاي صف و ستاد دانشگاه در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌ها بر اساس اسناد بالادستی

-          بهبود ساختار، روشها و فرآيندها بر اساس مأموريت‌ها و چشم اندازهاي كلي دانشگاه